Studijos nuomos sąlygos

PATALPŲ NUOMOS SUTARTIS

NUOMOS SĄLYGOS

 

1. Patalpos ir įranga: Bendrovė UAB Zotas sutinka išnuomoti Klientui ir
Klientas sutinka nuomotis iš Bendrovės patalpas rezervacijos laiške nurodytam laiko intervalui ir
laikytis toliau išdėstytų sąlygų ir susitarimų, Nuomojamos patalpos įkurtos Vilniuje, adresu Žygio g. 89. 

Nuomojantis patalpas klientas gali pasinaudoti dalimi įrangos, priklausančios Bendrovei. Priklausomai nuo patalpų užimtumo, įrangos pasirinkimas gali kisti. 

2.  Patalpų ir įrenginių naudojimo apribojimai: Patalpomis gali naudotis tik Klientas ir su juo atvyksianti komanda. Jeigu projekto dalyvių skaičius viršija 15 asmenų, Klientas turi perspėti Bednrovės astovus apie planuojamą dalyvių skaičių. 

Šio Susitarimo šalys susitaria, kad Patalpos ir įranga bus naudojamos tik legaliais tikslais, neužsiimti jokia pagal LR įstatymus draudžiama veika. 

Klientas negali atlikti jokių ilgalaikių pakeitimų ar patobulinimų Patalpose, išskyrus atvejus, kai yra gautas išankstinis raštiškas Bendrovės sutikimas.

Klientas priima esamos būklės Patalpas ir įrenginius ir sutinka jas palikti tokios pačios būklės, neįskaitant natūralaus nusidėvėjimo. Klientas įsipareigoja Bendrovei Patalpose nepalikti jokių draudžiamų arba sveikatai pavojingų medžiagų. 

3. Klientas įsipareigoja:

(i) grąžinti Patalpas Bendrovei ne blogesnės būklės, nei Klientas jas gavo kai Klientas perėmė Patalpas iš Bendrovės;

(ii) savo sąskaita atitaisyti bet kokią žalą, kurią jis padarė Patalpoms arba kuri yra padaryta dėl Kliento netinkamo naudojimosi Patalpomis;

(iii) palikti Patalpas tvarkingas ir švarias.

4. Papildomų valandų kaina:

Nuoma gali būti pratęsta atsižvelgiant į užimtumą. Kiekviena papildoma
valanda įprastomis darbo valandomis (9:00-20:00 val.) bus apmokestinama įprastu tarifu.